top of page

SLOVENŠČINA KOT DRUGI OZ. TUJI JEZIK

""Več jezikov znaš, več veljaš."

Udeleženci na tečajih slovenščine kot drugega oz. tujega jezika dobite praktična jezikovna in kulturna znanja, ki vam bodo pomagala, da se dobro znajdete v slovenskem in lokalnem prostoru. Razvijate zmožnost ustnega in pisnega sporazumevanja v slovenskem jeziku. Spoznate in utrdite osnove slovenske slovnice, pravopisa in pravorečja. Program naših tečajev ima javno veljavo.

 

Dobro je vedeti:

  • Če imate predznanje, se z vami pogovorimo in vam svetujemo najbolj ustrezen program in stopnjo tečaja.

  • Tečaj organiziramo kadar koli med letom, takoj, ko se prijavi dovolj udeležencev z enakim predznanjem.

  • V skupini je do 12 udeležencev.

  • Skupine oblikujemo glede na predznanje in po jezikovnih skupinah (slovanske, neslovanske skupine).

  • Pri nas lahko obiskujete tečaje od 1. do 3. stopnje.

  • Tudi v začetniških skupinah ves čas govorimo slovensko. Naši učitelji po potrebi razložijo snov tudi v drugem jeziku.

  • Vsaka stopnja traja 80 ur.

  • Tečaj poteka dvakrat tedensko po 3 andragoške ure, v popoldanskem času.

  • Tečaj zaključite s pisnim in ustnim izpitom.

  • Po uspešno opravljenem preizkusu znanja dobite interno potrdilo.

 

Vse dodatne informacije so vam na voljo po elektronski pošti: sonja.f@lulendava.si ali po telefonu, na številki: 02/578-91-94.

bottom of page