top of page

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
 

Izdajatelj: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava – Népi Egyetem Felnőttek és Fiatalok Továbbképzőintézete Lendva, Kidričeva ulica 1, 9220 Lendava

Številka transakcijskega računa: SI56 0110 0600 8372 190

Davčna številka: 70618704

Matična številka: 5052572000

Številka osnovne dejavnosti: 85.590

Zakoniti zastopnik, ki ga je sprejel: Rahela Hojnik Kelenc, direktorica

Datum prve izdaje kataloga: 19. junij 2008

Datum zadnje spremembe: 11. maj 2023

Katalog je dostopen na spletni strani: https://www.lulendava.si/informacije-javnega-znacaja

Druge oblike: Tiskana oblika, dostopna v tajništvu zavoda.

Oseba, pristojna za posredovanje IJZ in informacij za medije (45. člen Zmed-A): Rahela Hojnik Kelenc, direktorica

E-pošta: rahela.hojnik@lulendava.si

Telefon: 02 578 91 90

Druga pooblaščena oseba: Sonja Feher

E-pošta: sonja.f@lulendava.si

Telefon: 02 578 91 94

 


2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2. 1 Kratek opis delovnega področja Organa
 

Ljudska univerza Lendava je javni zavod za izobraževanje odraslih. Področje dela je določeno z  Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava – Népi egyetem, Felnőttek és Fiatalok Továbbképzőintézete Lendva, ki ga je ustanoviteljica, Občina Lendava, sprejela na svoji  21. redni seji, dne 30. marca 2022, objavljen pa je bil v Uradnem listu Republike Slovenije št. 49/2022 z dne 8. aprila 2022. V skladu z Odlokom o ustanovitvi je osnovna dejavnost Zavoda izobraževanje odraslih, ki niso vključeni v redno šolsko ali univerzitetno izobraževanje. Obsega področje splošnega in kulturnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja ter pridobivanje izobrazbe. Izobraževanje predšolskih otrok in mladine, ki je vključena v redno šolsko izobraževanje, Zavod izvaja kot dopolnjevanje izobrazbe.

 

Temeljne dejavnosti, ki jih opravlja Ljudska univerza Lendava, so:

– osnovnošolsko izobraževanje odraslih

– srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje

– jezikovna izobraževanja,

– strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje,

– dejavnost informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih,

– nacionalne poklicne kvalifikacije,

– svetovanje pri iskanju primerne izobrazbe in poklicne poti

– in drugo.

 

Zavod se nahaja na lokaciji Kidričeva ulica 1, 9220 Lendava. Dejavnost izobraževanja se izvaja od 22.12.1959. V zavodu je 11 sodelavcev zaposlenih za določen ali nedoločen čas, na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb pa še približno 50 predavateljev.

 

Seznam vseh zaposlenih za določen in nedoločen čas je dostopen na spletni strani pod zavihkom Kontakti, v tajništvu pa tudi seznam predavateljev, ki so zaposleni na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb.

 

Zavod je član Zveze ljudskih univerz Slovenije (ZLUS). Pri izvajanju dejavnosti se uspešno povezuje s širšim in ožjim okoljem, v katerem deluje, z lokalnimi skupnostmi ter drugimi ustanovami civilne družbe. Sodeluje tudi z organizacijami, ki izvajajo storitveno dejavnost v javnem in zasebnem sektorju.

 

Dolgoročni cilji Organa

Dolgoročni cilji Ljudske univerze Lendava so zastavljeni v skladu z osnovnimi usmeritvami Republike Slovenije, določenimi z Zakonom o izobraževanju odraslih, Zakonom o zavodih in Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja.

Osnovni strateški cilji so usmerjeni v tri področja:

 • učenje kot pridobivanje znanja,

 • priprava in usposabljanje za delo,

 • učenje in sobivanje v skupnosti in osebnostno rast posameznikov.

 


2. 2 Katalog javnih storitev, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom
 

a) Osnovna šola za odrasle

 

b) Srednje poklicno izobraževanje – SPI:

Program: Trgovec

Program: Administrator

c) Srednje strokovno izobraževanje – SSI:

Program: Predšolska vzgoja

 

d) Poklicno tehniško izobraževanje – PTI:

Program: Ekonomski tehnik

 

e) Poklicni tečaj – PT:

Program: Predšolska vzgoja[1]

 

f) Nacionalne poklicne kvalifikacije – NPK (progami poklicnega usposabljanja):

 • Družabnik/Družabnica za starejše osebe*,

 • Pomočnik/pomočnica kuharja*,

 • Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka*,

 • Računovodja/Računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in javne zavode*,

 • Polagalec/polagalka talnih oblog*.

 

g) Jezikovna izobraževanja:

 • Angleški jezik, ravni A1 do C2*,

 • Nemški jezik, ravni A1 do C2*,

 • Tečaj nemščine kot priprava na zaposlitev v tujini – začetni tečaj*,

 • Tečaj nemščine kot priprava na zaposlitev v tujini – obnovitveni tečaj*,

 • Madžarski jezik – osnovna in višja raven*,

 • Slovenščina za tujce I do III*,

 • Ruščina,

 • Italijanščina,

 • Španščina.

 

h) Tečaji, programi opolnomočenja, razvijanja temeljne pismenosti in delavnice (neformalni programi izobraževanja):

 • Tečaj za voznika viličarja*,

 • Računalniška pismenost za odrasle,

 • Digitalna pismenost za odrasle,

 • Drugi računalniški in digitalni tečaji (Excell, Internet in elektronska pošta, Uporaba mobilnega telefona, Uporaba portala E-uprava, Uporaba portala e-Zvem…)

 • Posebni program za etnično skupino Romov*,

 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj,

 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe,

 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moje delovno mesto,

 • Branje za znanje in za zabavo.

 

Preostale neformalne programe izobraževanja izvajamo po dogovoru z naročniki.

Programi označeni z * so vpisani tudi v register izvajalcev APZ ZRSZ.

 

[1] Vsi formalni programi izobraževanja so vpisani v razvid pri Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.


2. 3 Organigram organa

2. 4 Seznam vseh drugih organov s področja dela

 

Svet zavoda

 

Člani Sveta zavoda Ljudske univerze Lendava

 • Dragica Smej, predsednica Sveta Zavoda, predstavnica delavcev zavoda,

 • Sonja Feher, predstavnica delavcev zavoda,

 • Štefan Istvàn Varga, predstavnik ustanovitelja - Občina Lendava,

 • Eva Banutai Kančal, predstavnica ustanovitelja - Občina Lendava,

 • Marija Unger, predstavnica odraslih, ki se izobražujejo v Zavodu.

 

Kontaktna oseba: Dragica Smej, tel.: 02 578 91 98; mail: dragica.s@lulendava.si.

 

Andragoški zbor

 

Je strokovni organ javnega zavoda, ki ga sestavljajo strokovni delavci in učitelji našega javnega zavoda. Obravnava naslednje naloge:

 • strokovna vprašanja od animacije do izvedbe posameznih programov,

 • daje mnenje o letnem delovnem načrtu in sprejema strokovne odločitve o vseh posodobitvah, izobraževalnega dela v prid večje kvalitete vzgojno-izobraževalnega dela,

 • daje mnenje o imenovanju direktorja,

 • daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih poslovodnega organa.

Vodja andragoškega zbora, odgovorna za dajanje informacij: Rahela Hojnik Kelenc, direktorica, tel.: 02 578 91 90; e-pošta: rahela.hojnik@lulendava.si.

 

 

Strokovni aktivi

Sestavljajo jih strokovni delavci: organizatorji izobraževanja in učitelji posameznih izobraževalnih področji kot:

 • osnovna šola za odrasle,

 • programi srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja,

 • tuji jeziki in slovenski jezik za tujce

 • programi za pridobitev poklica, programi izpopolnjevanja, programi usposabljanja, učna pomoč itd.

 

2. 5 Kontaktni podatki uradne osebe, odgovorne za posredovanje informacij javnega značaja

Rahela Hojnik Kelenc, direktorica

Tel.: 02 578 91 90

E-pošta: rahela.hojnik@lulendava.si

Uradne ure za dajanje informacij javnega značaja: vsak delovni dan med 10.00 in 12.00.

2. 6 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti za delovna področja organa

a) Državni predpisi

 

b) Druge povezave na državne registre:

 

c) Področna zakonodaja:

Temeljna zakonodaja s področja izobraževanja odraslih:

 

d) Predpisi lokalne skupnosti

Področje dela je določeno z  Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava – Népi egyetem, Felnőttek és Fiatalok Továbbképzőintézete Lendva, ki ga je ustanoviteljica, Občina Lendava, sprejela na svoji  21. redni seji, dne 30. marca 2022, objavljen pa je bil v Uradnem listu Republike Slovenije št. 49/2022 z dne 8. aprila 2022. Dostop do Odloka: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1030/odlok-o-ustanovitvi-javnega-zavoda-ljudska-univerza-zavod-za-izobrazevanje-odraslih-in-mladine-lendava---n-pi-egyetem-feln-ttek--s-fiatalok-tov-bbk-pz-int-zete-lendva

 

e) Notranji predpisi

 • Pravila Ljudske univerze Lendava, zavoda za izobraževanje odraslih in mladine,

 • Hišni red Ljudske univerze Lendava,

 • Pravilnik o delu Sveta Ljudske univerze Lendava,

 • Poslovnik o delu andragoškega zbora Ljudska univerza Lendava,

 • Pravilnik o varovanju osebnih podatkov

 • Pravilnik o popisu,

 • Pravilnik o sistemnotranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na LU Lendava,

 • Pravilnik o računovodstvu,

 • Pravilnik o delovnem času,

 • Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov,

 • Pravilnik o osnovah in merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti,

 • Pravilnik o opravljanju dela na domu,

 • Pravilnik o plačah,

 • Pravilnik o rabi službene kreditne kartice,

 • Pravlnik o delovnem času,

 • Pravilnik o varovanju dokumentarnega gradiva z oznakami tajnosti ter informacijske tehniške opreme,

 • Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom.

 

Vsi notranji predpisi so na vpogled na sedežu Ljudske univerze Lendava, Kidričeva ulica 1, 9220 Lendava.

 

2. 7 Seznam strateških in programskih dokumentov

 

NPUR in programski dokumenti zavoda se nahajajo v tajništvu zavoda.

 

2. 8 Seznam evidenc, s katerimi upravlja organ

 

 • Evidenca izdanih spričeval in drugih listin za programe trgovec, administrator, ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in osnovna šola za odrasle;

 • Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis v programe trgovec, administrator, ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in osnovna šola za odrasle;

 • Evidenca o zaključnih izpitih oziroma poklicni maturi za trgovec, administrator, ekonomski tehnik in predšolska vzgoja;

 • Evidenca o NPZ v programu Osnovna šola za odrasle;

 • Evidenca o udeležbi izobraževanja v programih trgovec, administrator, ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in osnovna šola za odrasle;

 • Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja za programe trgovec, administrator, ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in osnovna šola za odrasle;

 • Evidenca o izpitih za programe trgovec, administrator, ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in osnovna šola za odrasle;

 • Evidenca vključenih v proces svetovanja in informiranja;

 • Evidenca zaposlenih;

 • Evidenca zunanjih pogodbenih sodelavcev;

 • Evidenca udeležencev v programih neformalnega izobraževanja;

 • Evidenca opravljanja preverjanja znanja v programih neformalnega izobraževanja;

 • Evidenca študentskega dela;

 • Evidenca prostovoljskega dela;

 • Evidenca udeležencev v Centru za družine Perec;

 • Liste prisotnosti v posameznih programih neformalnega izobraževanja;

 • Dnevniki dela.

 

2.9 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov


Seznam programov, ki se izvajajo v tekočem šolskem letu.

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Dostop prek spleta:
www.lulendava.si

 

Fizični dostop:
Na lokaciji Ljudske univerze Lendava, Kidričeva ulica 1, 9220 Lendava

Uradne ure: od ponedeljka do petka med 10.00 in 12.00

 

CENTER ZA DRUŽINE
ponedeljek, torek, četrtek: 11.00–14.00
 

Delni dostop:
V skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

 • informacije o posameznih izobraževalnih programih,

 • informacije o prostih mestih v izobraževalnih programih,

 • informacije o višini šolnin, vpisnin, tečajnin,

 • informacije o datumih predavanj, izpitov, tečajev,

 • informacije o razpisih,

 • informacije o prehodnosti med različnimi programi formalnega izobraževanja.

5. STROŠKOVNIK

 1. Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,

 3. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,

 4. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,

 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,

 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,

 7. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,

 8. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,

 9. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,

 10. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,

 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,

 12. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,

 13. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Organigram.png
bottom of page