top of page

POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
ZA JAVNI ZAVOD
LJUDSKA UNIVERZA LENDAVA
 

 
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
 
Naziv zavoda: Ljudska univerza Lendava, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine, Kidričeva ulica 1, 9220 Lendava; davčna številka: SI70618704, matična številka: 5052572000, šifra dejavnosti: 85.590 (v nadaljevanju Zavod).
 
Odgovorna uradna oseba: Rahela Hojnik Kelenc, prof. SKJ in dipl. pedagoginja
 
Datum prve objave kataloga: junij 2008
Datum zadnje spremembe:  januar 2020

Katalog je dostopen v tiskani obliki na Ljudski univerzi Lendava, v tajništvu, v času uradnih ur in na spletnem naslovu: www.lulendava.si
 
 


2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA ZAVOD

2.a Splošni podatki o Zavodu
 
Kratek opis delovnega področja Zavoda
 
Ljudska univerza Lendava je javni zavod za izobraževanje odraslih. Področje dela je določeno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Lendava, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine, ki so ga sprejele občine Lendava, Turnišče, Kobilje in Odranci na svojih rednih sejah v letu 1998, objavljen pa je bil v Uradnem listu Republike Slovenije št. 92/1998 z dne 31.12.1998. V skladu z Odlokom o ustanovitvi je osnovna dejavnost Zavoda izobraževanje odraslih, ki niso vključeni v redno šolsko ali univerzitetno izobraževanje. Obsega področje splošnega in kulturnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja ter pridobivanje izobrazbe. Izobraževanje predšolskih otrok in mladine, ki je vključena v redno šolsko izobraževanje, Zavod izvaja kot dopolnjevanje izobrazbe.
 
Zavod se nahaja na lokaciji Kidričeva ulica 1, 9220 Lendava. Dejavnost izobraževanja se izvaja od 22.12.1959. Zavod ima redno zaposlenih 8 delavcev, na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb pa še približno 50 predavateljev.
 
Zavod je član Zveze ljudskih univerz Slovenije (ZLUS). Pri izvajanju dejavnosti se uspešno povezuje s širšim in ožjim okoljem, v katerem deluje, z lokalnimi skupnostmi ter drugimi ustanovami civilne družbe. Sodeluje tudi z organizacijami, ki izvajajo storitveno dejavnost v javnem in zasebnem sektorju.
 
Dolgoročni cilji Zavoda
 
Dolgoročni cilji Ljudske univerze Lendava so zastavljeni v skladu z osnovnimi usmeritvami Republike Slovenije, določenimi z Zakonom o izobraževanju odraslih, Zakonom o zavodih in Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja.
 
Osnovni strateški cilji so usmerjeni v tri področja:
•    učenje kot pridobivanje znanja,
•    priprava in usposabljanje za delo,
•    učenje in sobivanje v skupnosti in osebnostno rast posameznikov.


 
2.b Seznam drugih organov z delovnega področja
 
Organi Zavoda so:

 1. Svet Zavoda – kontaktna oseba Dragica Smej, tel. 02/578-91-98;

 • Drago Nagy, predsednik Sveta Zavoda, predstavnica delavcev Zavoda

 • Tadej Žalik, predstavnica ustanovitelja Občine Turnišče,

 • Dragica Smej, predstavnica delavcev Zavoda,

 • Marija Unger, predstavnica odraslih, ki se izobražujejo v Zavodu,

 • Judita Horvat, predstavnica delavcev Zavoda.

 • direktorica: Rahela Hojnik Kelenc, tel.: 02/578-91-90

 1. andragoški zbor: predsednica Rahela Hojnik Kelenc, tel.: 02/578-91-90

 2. strokovni aktivi:

 3. OŠO, SPI, PTI: vodja Sonja Feher

 4. jezikovno izobraževanje ter poklicno usposabljanje: vodja Rahela Hojnik Kelenc

 
2.c kontaktni podatki uradne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
 
Uradna oseba: Rahela Hojnik Kelenc, prof. SJK in dipl. pedagoginja, direktorica, telefon: 02/578-91-90, faks: 02/578-91-96, e-mail: rahela.hojnik@lulendava.si

 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja Zavoda
 
Državni predpisi:

 • Register predpisov RS,

 • Iskalnik po registru predpisov RS,

 • Zbirke zakonodajnega postopka DZ,

 • Uradni list RS.

Področna zakonodaja:

 • Temeljna zakonodaja s področja izobraževanja odraslih:

 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

 • Zakon o izobraževanju odraslih,

 • Zakon o osnovni šoli,

 • Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju,

 • Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih,

 • Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih,

 
Predpisi lokalnih skupnosti:
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Lendava, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine
 
Predpisi EU
Povezava na evropski register predpisov – Dostop do zakonodaje Evropske unije
 
Notranji predpisi

 • Pravila Ljudske univerze Lendava, zavoda za izobraževanje odraslih in mladine

 • Hišni red Ljudske univerze Lendava

 • Pravilnik o delu Sveta Ljudske univerze Lendava

 • Poslovnik o delu andragoškega zbora Ljudska univerza Lendava

 • Pravilnik o varovanju osebnih podatkov

 • Pravilnik o popisu

 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest na LU Lendava

 • Pravilnik o računovodstvu

 • Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov

 • Pravilnik o osnovah in merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti

 • Pravilnik o plačah

 • Pravilnik o varovanju dokumentarnega gradiva z oznakami tajnosti ter informacijske tehniške opreme

 • Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom

 • Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom

 


2.e Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Regionalni razvojni program

 • Državni razvojni program

 • Strategija gospodarskega razvoja

 • Strategija RS o informacijski družbi

 • Program izobraževanja odraslih v RS

 • Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS

 • Nacionalni program izobraževanja odraslih

 


2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja


Seznam evidenc:

 • Evidenca o zaposlenih v zavodu in pogodbenih sodelavcih

 • Evidenca udeležencev izobraževanja

 • Evidenca na podlagi Zakona o varovanju osebnih podatkov

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov


Zavod ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov.
 


 
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.lulendava.si
Fizični dostop je mogoč ob delavnikih, v času uradnih ur, na sedežu LU Lendava, Kidričeva ulica 1, 9220 Lendava


4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

 • informacije o posameznih šolah,

 • informacije o prostih mestih v izobraževalnih programih,

 • informacije o višini šolnin, vpisnin, tečajnin,

 • informacije o datumih predavanj, izpitov, tečajev,

 • informacije o razpisih,

 • informacije o prehodnosti različnih programov.

 


5. ORGANIGRAM

Organigram.png

Ljudska univerza Lendava

Rahela Hojnik Kelenc, direktorica

bottom of page