top of page

STRATEGIJA KAKOVOSTI LJUDSKE UNIVERZE LENDAVA

Svet Ljudske univerze Lendava je na svoji redni seji, dne 17. marca 2008 sprejel strategijo kakovosti oziroma Listino kakovosti Ljudske univerze Lendava, s katero vsi zaposleni na Ljudski univerzi Lendava želimo spremljati in razvijati kakovost našega javnega zavoda. Smo namreč mnenja, da moramo iz leta v leto nuditi kakovostnejše storitve, saj bomo le tako lahko konkurenčni na obstoječem trgu. Presojanje kakovosti je zapleten in dolgotrajen postopek, vendar še vedno najboljši kazatelj našega napredka in položaja na trgu. Strategija kakovosti temelji na kontinuirani skrbi za kakovost dela, ki ga opravljamo vsi zaposleni na LU Lendava. Glavno vodilo našega ravnanja pri načrtovanju in razvijanju kakovosti je uspešno doseganje razvojnih ciljev našega zavoda.

V nadaljevanju predstavljamo povzetek Listine kakovosti Ljudske univerze Lendava.

I. OPREDELITEV KAKOVOSTI

  1. Imamo svojo vizijo

Vsako šolsko leto na 1. razvojni konferenci prevetrimo vizijo, ki smo jo zapisali kot del samoevalvacijskega poročila v okviru projekta POKI. Poudarek je na preverjanju ustreznosti vizije in naravnanosti k doseganju pričakujočih rezultatov, ki se nanašajo na našo vizijo. Prvo preverjanje ustreznosti vizije bo na razvojni konferenci konec leta 2008.

  2. Imam svoje poslanstvo

Naše poslanstvo je glavno vodilo dela na Ljudski univerzi Lendava. Vsaki dve leti ga bomo preverili in ugotovili njegovo ustreznost. Če bo razvoj v prihodnosti močno vplival na naravo našega dela, bomo v skladu s cilji, ki jih bomo želeli doseči, spremenili tudi naše poslanstvo.

 

 

  3. Imamo vrednote, ki nas družijo

 

Vrednote zaposlenih na LU Lendava so temeljni kamen našega dela. Na podlagi vrednot lažje sledimo postavljenim ciljem. Vsaki 2 leti bomo na razvojni konferenci preverili, ali vrednote, ki smo jih zapisali v Samoevalvacijskem poročilu, še veljajo  za naš način dela. Če se le-te ne bodo skladale z našim delom, jih bomo zavrgli in sprejeli nove.

 

 

  4. Imamo Listino o kakovosti

 

Enkrat letno bo komisija za kakovost preverila Listino kakovosti Ljudske univerze Lendava. Po potrebi jo bo dopolnila, ob uvajanju večjih novosti ali sprememb pa bo za mnenje prosila tudi Svet LU Lendava. Le-ta bo na zadnji seji v letu preveril, kako se uresničujejo trditve, zapisane v Listini o kakovosti. Skrb za kakovost pa ni le domena komisije, ampak vseh sodelavcev, zaposlenih na LU Lendava. Za kakovost našega dela in naših storitev smo odgovorni vsi zaposleni, zato mora biti razpravljanje o kakovosti tudi tema naših vsakotedenskih kolegijev.

 

 

  5. Ob koncu šolskega leta organiziramo Sejo o kakovosti na LU Lendava

 

Komisija za kakovost bo ob koncu vsakega šolskega leta za vse zaposlene, ključne zunanje sodelavce, predstavnike udeležencev, predstavnike učiteljev in člane Sveta LU Lendava organizirala Sejo o kakovosti, na kateri bo predstavila rezultate dela. Ključni udeleženci bodo tudi sami predstavili opravljeno delo v tekočem letu in o tem poročali na seji. Cilj vsakoletne Seje o kakovosti na LU Lendava je, da se bomo na podlagi letnih rezultatov, skupaj odločili o ukrepih, ki jih je potrebno uvesti. Rezultate bomo objavili na spletni strani, obenem pa bomo jih predstavili na andragoškem zboru.

 

 

 

II. PRESOJANJE KAKOVOSTI

  1. Imamo dostop do nacionalne baze vprašanj za presojanje kakovosti na področju izobraževanja odraslih

 

Anketni vprašalniki, do katerih imamo dostop, so standardizirani. Prirejamo jih le glede na izobraževalno obliko, po potrebi. Anketni vprašalniki so izdelani s pomočjo nacionalnega nabora vprašanj, pošiljamo jih lahko po e-pošti, anketiranec pa ima nanje možnost odgovarjati preko klika na link, ki ga je prejel po pošti. Prav tako imajo vsi anketiranci možnost reševati tudi anketne vprašalnike v tiskani obliki.

Anketni vprašalniki so vedno sestavljeni glede na dejstvo, kateri ciljni skupini so namenjeni (učitelji, zaposleni, udeleženci, direktor, delodajalci, partnerji, strokovni sodelavci) in glede na področje kakovosti, ki ga evalviramo.

 

 

  2. Za spremljanje zadovoljstva udeležencev v neformalnih oblikah izobraževanja, smo oblikovali anketni vprašalnik

 

Za spremljanje zadovoljstva udeležencev v neformalnih oblikah izobraževanja smo izdelali anketni vprašalnik, ki ga udeleženci izpolnijo ob koncu izobraževalne oblike. Vprašalnik se nanaša na zadovoljstvo udeležencev z izvedbo, pridobljenim znanjem, izvajalcem, prostori, v katerih je potekalo izobraževanje, gradivom, ki so ga prejeli, odnosom zaposlenih do udeležencev itd. Izpolnjene ankete zbira oseba, odgovorna za evalvacijo. Slednja ankete obdela in pripravlja rezultate, ki se obravnavajo v Skupini za kakovost ob koncu šolskega leta.

 

 

  3. Merjenje zadovoljstva udeležencev

 

Zadovoljstvo udeležencev merimo z anketnimi vprašalniki, ki jih obdelamo, rezultate pa ob koncu šolskega leta predstavimo na spletni strani in na andragoškem zboru. Rezultate podrobneje predstavimo v letnem samoevalvacijskem poročilu.

 

 

  4. Izdelava samoevalvacijskega poročila na dve leti

 

Samoevalvacijo bomo izvajali enako kot smo jo pri projektu POKI. Preverjali in po potrebi preoblikovali bomo tudi poslanstvo, vizijo in vrednote LU Lendava. Interesne skupine, ki smo jih oblikovali pri izdelavi prvega samoevalacijskega poročila, bomo preverili in po potrebi dopolnili. Za področje, ki ga bo skupina za kakovost izbrala, bomo pripravili samoevalvacijski načrt in se na podlagi slednjega odločili, ali bomo izvedli zgledovalni obisk ali metodo fokusnih skupin. Za izbrano področje bomo izdelali anketne vprašalnike za tiste uporabnike, ki bomo jih opredelili v samoevalvacijskem načrtu. Na podlagi rezultatov bomo izdelali samoevalvacijsko poročilo, ki ga bomo predstavili svojim sodelavcem, ustanoviteljem, predstavnikom sveta zavoda in zainteresirani javnosti. Na delavnici bomo oblikovali predloge in sklepe za uvedbo sprememb na določenem področju. Rezultati, akcijski načrt in povzetek samoevalvacijskega poročila bo dostopen na naši spletni strani.

 

  4.1 Vsako leto bomo pripravili letno evalvacijsko poročilo za evalvacijo opravljeno na letni ravni

 

 

  5. V poslovnem poročilu za tekoče leto bomo ovrednotili doseženo raven kakovosti

 

Rezultate bomo vsako leto merili na enak način, saj bodo le na tak način primerljivi.

 

 

  6. Vsako leto bomo organizirali ali zgledovalni obisk ali fokusne skupine

 

Vsako leto bomo izbrali področje, ki nas še posebej zanima (na primer, kako je organizirana finančna funkcija določenega zavoda, kako vzdržujejo kakovost v drugih zavodih, kako lahko povezovanje z institucijami v lokalnem okolju vpliva na kakovost izobraževanja, kako imajo predavanja urejene druge LU itd.). Čeprav bomo metodo zgledovanja opravljali za določeno področje, si bomo vedno ogledali celoten zavod, saj bomo le tako lahko dobili vpogled v celotno situacijo, kar bo pripomoglo k zdravi samokritičnosti. Metodo fokusnih skupino bomo uporabili takrat, ko bomo morali priti do boljših rešitev v našem javnem zavodu, zgledovalni obisk pa nam pri tem ne bo koristil, saj bomo morali situacijo razrešiti v okviru lastnega zavoda.

 

 

III. RAZVIJANJE KAKOVOSTI

  1. Enkrat letno pripravimo akcijski načrt za razvoj kakovosti

 

Akcijski načrt za delo v določenem letu je na kratko postavljena vizija za tekoče leto in nas hkrati opominja, kaj je naš cilj oziroma rdeča nit delovanja za doseganje rezultatov. Akcijski načrt se bo vedno ujemal tudi z letnim delovnim načrtom.

 

  2. V letnem delovnem načrtu vsako leto opišemo načrte za izboljšanje dosežene ravni kakovosti

 

Ozirajoč se na poslovno poročilo za tekoče leto (število udeležencev, finančna realizacija, izvedbena realizacija itd.) se izdela načrt za izboljšanje dosežene ravni kakovosti za prihajajoče delo.

 

  3. Zaposlenim omogočamo, da se letno udeležijo vsaj 8 ur usposabljanja, namenjenega izboljšanju kakovosti njihovega dela

 

Delodajalec najame strokovnjaka ali svetovalca, ki izvede izobraževanje oziroma delavnico, na kateri usmeri zaposlene v konkretne dejavnosti v zvezi s kakovostjo, evalviranjem, uvajanjem ukrepov ipd. Predvsem pa je poudarek na tem, kako vse našteto vplesti v kolektiv. Če je izobraževanje organizirano drugje, napoti zaposlene na to izobraževanje.

 

 

 

IV. POGOJI ZA URESNIČEVANJE STRATEGIJE

 

 

  1. Imamo opredeljen načrten pristop k spremljanju in razvijanju kakovosti izobraževanja

 

Vsako leto organiziramo razvojno konferenco, na kateri preverimo, kako se izvaja kakovost. Na njej bomo prevetrili naše poslanstvo, vizijo in vrednote ter hkrati preučili, kako skrbimo za kakovost. Na vsaki razvojni konferenci bomo izvedli tudi delavnico na aktualno temo. Teme vsake razvojne konference bomo na kocu evalvirali ter objavili rezultate.

 

 

  2. Imamo skupino za kakovost

Na LU Lendava deluje skupina za kakovost, ki jo je imenovala direktorica. Ima 5 članov, ki skrbijo za razvoj in evalviranje izobraževanj ter organizacijo dela na LU, predvsem v okviru projekta POKI. S sklepom Sveta LU Lendava na redni seji z dne 17. marca 2008, imamo na LU Lendava Komisijo za kakovost, katere člani so: predsednica komisije, dva strokovna sodelavca, predstavnica Občine Lendava ter predstavnica udeležencev. S tem datumom je uradno prenehalo delovanje Skupine za kakovost, ki je bila ustanovljena za potrebe projekta POKI 5.

Komisija za kakovost o svojem delu enkrat letno poroča na andragoški konferenci in na svetu zavoda.

bottom of page