top of page

SKRBIMO ZA KAKOVOST

Razvojna naravnanost Ljudske univerze Lendava in nenazadnje tudi velika odvisnost od uspešne prodaje izobraževalnih storitev na trgu sta vodilna razloga, da zavod nenehno skrbi za visoko kakovost svojih storitev. Naša usmerjenost k zadovoljnemu učečemu se posamezniku predstavlja osrednje vodilo zavoda, ki je uresničljiv s strokovnostjo dela vseh vpletenih v celoten izobraževalni proces.

 

PROJEKT POKI

Ljudska univerza Lendava se je v šolskem letu 2005/2006 v sodelovanju z Andragoškim Centrom Slovenije vključila v projekt POKI - Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. Projekt je bil sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada (ESS ) v višini 75% vrednosti projekta. Vpeljevanje projekta v izobraževalne organizacije pa je podprlo in sofinanciralo Ministrstvo za šolstvo in šport v 25% vrednosti projekta. 


Model za presojanje in razvijanje kakovosti POKI temelji na samoevalvaciji. To pomeni, da smo kakovost svojega delovanja začeli presojati tako na ravni posameznih izobraževalnih programov, kot na ravni celotne izobraževalne organizacije. Vse to že od leta 2006 počnemo z željo, da našim udeležencem lahko ponudimo kakovostno znanje, takšno, ki bo uporabno, trajno in prenosljivo v različne življenjske in delovne okoliščine. 


V okviru projekta je v začetku leta 2006 nastalo prvo samoevalvacijsko poročilo. Od leta 2006 naprej tako vsaka 3 leta izdelamo samoevalvacijska poročilo, v katerih določimo, katere kazalnike kakovosti bomo presojali. Na podlagi samoevalvacijskega poročila, v katerem določimo prednosti, pomanjkljivosti in slabosti posameznega kazalnika, ki ga presojamo, nato izdelamo akcijski načrt, ki je podlaga vnašanja sprememb v organizacijo. Na tak način Ljudska univerza Lendava tudi po zaključku projekta POKI ostaja zavezana kakovosti, saj je slednja postala način našega dela, ustvarjanja in razmišljamo.

V letu 2007, po zaključku projekta, smo postali nosilci zelenega znaka kakovosti. Z njim dokazujemo, da skrbimo za kakovost izobraževanja v naši organizaciji. Vsaka tri leta moramo dokazati, da smo zavezani presojanju kakovosti tudi na nacionalni ravni, saj je kontinuirano delo na področju kakovosti eden izmed temeljev za ohranitev zelenega znaka kakovosti.

 

POKI150dpi.jpg

SKUPINA ZA KAKOVOST

V organizaciji že od leta 2006 deluje skupina za kakovost, ki organizirano skrbi za presojanje in razvijanje kakovosti po modelu POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. Pri delu jo vodijo: vizija, poslanstvo, vrednote organizacije ter Listina kakovosti. 


Skupina za kakovost načrtno skrbi za presojanje in razvijanje kakovosti po modelu POKI in si v posameznih časovnih obdobjih zastavlja svoje delo na področjih različnih kazalnikov, kar je razvidno iz akcijskih načrtov za posamezna obdobja.

Na Ljudski univerzi Lendava skupina za kakovost šteje 5 članov, in sicer:

  1. Sonja Feher, predsednica;

  2. Rahela Hojnik Kelenc, članica;

  3. Dragica Smej, članica;

  4. Marija Unger, članica in

  5. Silvija Hajdinjak Prendl, članica.

SVETOVALKA ZA KAKOVOST

V letu 2011 se je direktorica Rahela Hojnik Kelenc, v sklopu projekta Svetovalci za kakovost v izobraževanju odraslih, usposobila za svetovalko za kakovost v izobraževanju odraslih. 


Projekt, ki je v letu 2011 potekal pod okriljem Andragoškega centra Slovenije, sta sofinancirala Evropski socialni sklad (85%) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (15%). 

V okviru projekta so nastali naslednji dokumenti: 

  • analiza sistema kakovosti v izobraževalni organizaciji ter

  • Listina kakovosti Ljudske univerze Lendava.


V projektu se je usposobilo 14 novih svetovalcev, ki so dopolnili in okrepili vzpostavljeno omrežje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih. Povezovanje strokovno usposobljenih svetovalcev spodbuja in omogoča nadaljnji razvoj in nove pristope za izboljšanje izobraževanja odraslih, hkrati pa na področju kakovosti med seboj povezuje različne izobraževalne organizacije. 

Usposobljen svetovalec za kakovost je oseba z ustreznim strokovnim znanjem, ki. svetuje vsem, ki so v izobraževalni organizaciji vključeni v procese vpeljevanja in izpeljevanja samoevalvacije. Obenem ima vlogo svetovalke pri presojanju in razvijanju kakovosti z namenom, da bi ti procesi potekali učinkovito in prinašali rezultate, saj le slednji omogočajo nenehen razvoj kakovosti v organizaciji. Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih opravlja tudi vlogo koordinatorja različnih dejavnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih v izobraževalni organizaciji in po dogovoru v skupini za kakovost tudi izpeljuje dogovorjene dejavnosti.

Svetovanje za kakovost izobraževanja odraslih je proces, v katerem svetovalec za kakovost sodelavcem v skladu s stroko svetuje, kako naj učinkovito, celostno, sistematično in redno presojajo ter razvijajo kakovost na področju izobraževanja odraslih. Hkrati jim nudi pomoč pri izpeljavi postopkov za presojanje in razvijanje kakovosti in samostojni izpeljavi dogovorjenih opravil v izobraževalni organizaciji.

V šolskem letu 2016/2017 je omrežje svetovalcev za kakovost pod vodstvom Andragoškega centra Slovenije sodelovalo pri presojanju VLOGE IN PREPOZNAVNOSTI SVETOVALCA ZA KAKOVOST v organizaciji za izobraževanje odraslih. V ta namen je bila izdelana spletna anketa, katero so reševali vsi zaposleni in zunanji sodelavci posamezne javne organizacije.

bottom of page