top of page

Razvoj kulturnega kapitala romskih učencev

Trajanje: 24 mesecev, 01. 03. 2021

Vodilni partner:  Ljudska univerza Lendava (Slovenija)

Preostali partnerji: Hrvaška

Med učenci so razlike v znanju in ravni usvojene temeljne pismenosti v okviru družine že ob vstopu v šolo očitne in so kazatelj njihovih prirojenih sposobnosti pa tudi količine kulturnega kapitala, ki so ga vanje vložili starši do vstopa v institucionalizirani sistem izobraževanja. V šoli namreč povezanost ali pa razlikovanje med kulturo doma in šole prvič pride do večjega izraza. V projektu KULko bomo pozornost posvetili razvijanju ključnih kompetenc pri romskih učencih. Pri romskih učencih razrednega pouka/prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja bomo s pomočjo inovativnih dodatnih vsebin stremeli k dvigu ravni njihovega kulturnega kapitala in bralne pismenosti s ciljem, da nadoknadijo manko, ki ga imajo učenci večinskega naroda že ob vstopu v šolo, kar bo dolgoročno vplivalo na izboljšanje učnega uspeha romskih učencev.

 

Učitelje razrednega pouka bomo opremili s potrebnimi znanji/navodili in didaktičnim materialom, da bodo z inovativnimi pristopi pri različnih aktivnostih lahko z uporabo pripravljenega materiala razvijali kulturni kapital romskih učencev. Na ta način bomo zmanjšali razlike v kulturnem kapitalu in bralni pismenosti med romskimi učenci in učenci večinskega naroda. Didaktični material, analiza stanja in s tem tudi nova znanja ter kompetence bodo služili kot podpora učiteljem, vodjem šol in drugim poklicem v izobraževanju pri njihovem delu z romskimi učenci. Z aktivnostmi v okviru projekta bomo poskrbeli tudi za večje vključevanje romskih učencev v šolske in obšolske aktivnosti.

kulko logo.png
KULko_Izvješće o istraživanju_Hrvatska verzija-01.png
KULko_Research report_English version-01.png
KULko_Poročilo raziskave_Slovenska verzija-01.png
SLO_Kulko_učni_načrt_end_grb_Stran_01.jpg
EN_Kulko_učni_načrt_end_grb_Stran_01.jpg
CRO_Kulko_učni_načrt_end_grb_Stran_01.jpg
DMSLO_25102023_end_Stran_01.jpg
DMEN_25102023_end_Stran_01.jpg
DMHR_25102023_end_Stran_01.jpg
bottom of page