top of page

PT PREDŠOLSKA VZGOJA

Cilj izobraževalnega programa predšolska vzgoja je udeležencem zagotoviti široko strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje za učinkovito in uspešno opravljanje poklica vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok. 

Po opravljenih obveznostih si pridobite naziv vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok.

POGOJI ZA VPIS

 V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

  • četrti letnik gimnazije ali

  • zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. 

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja eno leto.

Izobraževalni  program je  ovrednoten s 60  kreditnimi  točkami (KT).

 

POGOJI ZA DOKONČANJE

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec uspešno opraviti:

  • obvezne strokovne module,

  • izbirne strokovne module.

Poleg navedenega mora opraviti tudi:

  • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,

  • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,

  • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok.

Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,

  • izpitni nastop in zagovor.

 

POTEK IZOBRAŽEVANJA

Predavanja potekajo dva- do trikrat na teden v popoldanskem času od 16. do 19. ure (4 šolske ure). Izobraževalni program se izvaja na ljudski univerzi in v vrtcu (praktični del izobraževanja).

Vse dodatne informacije so vam na voljo po elektronski pošti: sonja.f@lulendava.si ali po telefonu: 02/578-91-94.

pšv.jpg
bottom of page