top of page

SSI PREDŠOLSKA VZGOJA

Vzgojitelj predšolskih otrok skrbi za celosten razvoj otroka. Ustvarja in zagotavlja možnosti za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Razvija otrokovo samostojnost, samoiniciativnost, radovednost, komunikacijo, sposobnost razmišljanja, ustvarjalnega izražanja in pozitivno podobo o sebi.

 

Ime izobraževalnega programa: PREDŠOLSKA VZGOJA SSI
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

 

POGOJI ZA VPIS

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 - osnovnošolsko izobraževanje ali

 - nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja štiri leta.
Program Predšolska vzgoja je ovrednoten z 240 kreditnimi  točkami (KT).

 

POGOJI ZA DOKONČANJE

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec uspešno opraviti:

 - splošnoizobraževalne predmete,

 - obvezne strokovne module,

 - enega izmed izbirnih strokovnih modulov in

 - odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 - interesne dejavnosti,

 - obveznosti pri praktičnem izobraževanju v vrtcu in

 - poklicno maturo.

 

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

 - pisni in ustni izpit iz slovenščine,

 - pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok.

Izbirni del:

 - pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,

 - izpitni nastop in zagovor.

 

POTEK IZOBRAŽEVANJA

  • Izredno izobraževanje v programu Predšolska vzgoja poteka po individualnem organizacijskem modelu.

  • Predavanja potekajo od oktobra do junija v multimedijsko opremljenih učilnicah.

  • Organizirana predavanja potekajo po načelu zaporedja predmetov.

  • Čas predavanj: popoldne, tri- do štirikrat tedensko med 16.00 in 20.00 uro.

  • V določenem obdobju udeleženci poslušajo dva do tri predmete hkrati, vsak predmet zaključijo z izpitom, ki ga morajo uspešno opraviti.

  • Predavanja niso obvezna, so pa priporočljiva.

  • Izpitne obveznosti je možno opravljati tudi z vodenim samoizobraževanjem (za tiste, ki ne morejo obiskovati predavanj).

  • Z vsakim kandidatom pred vpisom opravimo uvodni razgovor.

  • Kandidati, ki želijo uveljavljati priznavanje predhodno pridobljenih znanj, to storijo s posebno vlogo, ki jim je na voljo na sedežu LU Lendava.

  • Z vsakim udeležencem ob vpisu izdelamo individualni osebni izobraževalni načrt.

Vse dodatne informacije so vam na voljo po elektronski pošti: sonja.f@lulendava.si ali po telefonu: 02/578-91-94.

pšv2.jpg
bottom of page