top of page

PREDSTAVITEV PROJEKTA VNRC DOLINSKO

Projekt Večnamenski romski centri je financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada (85%) in sredstev Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (15%).

Partnerstvo v projektu VNRC Dolinsko je bilo sklenjeno med Ljudsko univerzo Lendava in Občino Lendava, cilj vzpostavitve Večnamenskega romskega centra Dolinsko pa je krepitev socialno-ekonomskega položaja romske skupnosti na območju CSD Lendava. Zaradi nizke izobrazbene strukture pripadnikov romske skupnosti, ki živijo na območju CSD Lendava, predvsem pa zaradi krepitve njihove integracije v širšo družbeno skupnost, saj je najbolj pereča težava skupnosti izločenost iz širšega družbenega okolja, ter dviga splošnih in poklicnih kompetenc, predvsem odraslih Romov, z različnimi aktivnostmi v VNRC Dolinsko želimo opolnomočiti pripadnike romske skupnosti za vključevanje v širšo družbeno skupnost, predvsem pa z delavnicami, različnimi oblikami informiranja in svetovanja ter s poudarkom na pridobivanju temeljnih in poklicnih kompetenc, s katerimi bodo slednji lahko konkurirali na trgu delovne sile. Drugi veliki cilj VNRC Dolinsko je spodbujanje mladih Romov za nadaljevanje izobraževanja po zaključeni osnovni šoli ter uspešno dokončanje slednjega na sekundarni ravni.

V delavnice in druge aktivnosti bomo vključevali predšolske in šoloobvezne otroke, najstnike, družine, ženske, brezposelne ter tiste z nedokončano II. ali III. stopnjo izobrazbe. Poleg socialne aktivacije je osnovno poslanstvo VNRC Dolinsko približevanje Romov trgu dela in s tem omejevanje tveganja revščine med pripadniki romske skupnosti. Z različnimi aktivnostmi pa ne bomo vplivali samo na razvoj romske skupnosti, ampak tudi na spodbujanje medkulturnega dialoga med Romi in večinskim narodom, predvsem pa pri Romih spodbujali razvoj zaupanja v javne ustanove.

Projekt VNRC Dolinsko pa poleg cilja prednostne usmeritve Operativnega programa: Spodbujanje socialne vključenosti in zmanjšanje tveganja revščine, sledi tudi specifičnemu cilju Operativnega programa EKP 2014 – 2020, ki temelji na Opolnomočeju ciljnih skupin za približevanje trgu dela.

VNRC Dolinsko že od meseca oktobra 2017 deluje ter izvaja različne aktivnosti, delavnice in individualne storitve za pripadnike romske skupnosti. Veseli nas, da so se tudi pripadniki romske skupnosti na vse aktivnosti odzvali v presenetljivo visokem številu. V izjemen ponos in zadovoljstvo nam je, da v sodelovanju z drugimi organizacijami in javnimi zavodi lahko pripomoremo k opolnomočenju romske skupnosti in vzpostavljanju medkulturnega dialoga na vseh ravneh javnega in zasebnega življenja.

bottom of page