top of page

Gradi kakovost, zagotovi uspeh

Logo4-01.png

Trajanje: 24 mesecev, 01. 03. 2022

Vodilni partner:  Ljudska univerza Lendava (Slovenija)

Preostali partnerji: organizacije s Hrvaške

Cilji:

 • Uvajanje izboljšav na podlagi primerjanja sistemov presojanja kakovosti.

 • Izboljšanje kompetenc osebja za postopke presojanja kakovosti v organizaciji.

 • Vplivanje na razmišljanje o pomembnosti zagotavljanja kakovosti.

 • Razvijanje digitalnih pristopov na področju presojanja kakovosti.

 • Imenovanje skupino za kakovost na nacionalni ravni.

 

Rezultati:

 • Sekundarna raziskava o praksi merjenja kakovosti storitev

 • Na podlagi spoznati delo organizacij na področju kakovosti ter si izmenjali izkušnje na področju presojanja kakovosti ter

 • ugotavljali, kako presojanje kakovosti vpliva na kolektive.

 • Uvedba digitalne pristope spremljanja kakovosti na ravni organizacij v postopkih, kjer je to mogoče.

 • Presoja kakovosti izbranega kazalnika kakovosti v vsaki organizaciji, ugotovili stične točke vseh sodelujočih organizacij

 • Nadnacionalni akcijski načrt

 

Zagotavljanje kakovosti na področju izobraževanja odraslih je predmet političnih razprav o nadaljnjem razvoju vseživljenjskega učenja tako na nacionalni kot nadnacionalni ravni. Skrb za kakovost lastnega dela (izobraževalne organizacije, učitelji) je danes sestavni del razvoja organizacij za izobraževanje odraslih. V nekaterih državah se sistemi notranje skrbi za kakovost, ki so utemeljeni na metodah samoevalvacije, povezujejo s sistemi izkazovanja odgovornosti in so del njih, s tem pa dobivajo tudi drugačno vlogo v presojanju kakovosti.

 

V kakršni koli vlogi se pojavljajo, pa vsaj v enem delu ohranjajo temeljni namen: da naj bi bili podatki in informacije, pridobljeni s samoevalvacijo, izobraževalni organizaciji v pomoč pri sprejemanju nadaljnjih odločitev o potrebnih izboljšavah kakovosti. Vpeljevanje kakovosti v izobraževalne organizacije pomeni tudi spreminjanje in izboljševanje dosedanjega dela.

Zlasti vodje organizacij namreč nenehno iščejo možnosti, kako narediti prve korake k spremembam, predvsem pa bi radi navdušili za spreminjanje načina dela tudi sodelavce.

 

Trenutni postopki merjenja kakovosti na ravni izobraževanja odraslih so zaradi fizične obdelave podatkov pridobljeni z anketiranje dolgotrajni in zamudni, kar pogosto vpliva na motivacijo strokovnih sodelavcev za sodelovanje v postopkih presojanja kakovosti, prav tako pa zaradi široke palete kazalnikov po katerih se presoja kakovost izobraževalne organizacije nimajo možnosti za kakršnekoli primerjalne analize na področju kakovosti. S projektom bomo skrajšali postopke presojanja kakovosti in poenotili kazalnike za presojanje kakovosti na področju neformalnih programov izobraževanja in podpornih dejavnosti za odrasle na nadnacionalni ravni. Hkrati bomo zagotovili možnost primerjalnih analiz med organizacijami na nacionalni in nadnacionalni ravni na področju kakovosti.

bottom of page